« back to the search result list(pl)  
GLIN, PROSZEKICSC: 0988 (Listopad 2019)
CAS #: 7429-90-5
UN #: 1396 (niepowlekany)
EINECS #: 231-072-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna. W kontakcie z wodą lub wilgotnym powietrzem uwalnia łatwopalny gaz.  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową. Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z kwasami, alkoholem, czynnikami utleniającymi lub wodą.  NIE dopuszczać do kontaktu z kwasami, alkoholem, czynnikami utleniającymi i wodą.  System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć suchy piasek, specjalny proszek gaśniczy. NIE stosować wody. NIE stosować ditlenku węgla, piany gaśniczej.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do suchych pojemników z pokrywą. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flame
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.
W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami, mocnymi kwasami, wodą oraz halogenami. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne. 
GLIN, PROSZEK ICSC: 0988
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
SREBRNO-BIAŁY DO SZAREGO PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Silnie rozdrobniona, zapala się w powietrzu. Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z wodą oraz alkoholami.(,) Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami, mocnymi kwasami, mocnymi zasadami, chlorowanymi węglowodorami oraz halogenami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: Al
Masa atomowa: 27.0
Temperatura wrzenia: 2327°C
Temperatura topnienia: 660°C
Gęstość : 2.7 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Temperatura samozapłonu: 400°C (proszek) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne na pyły może mieć wpływ na płuca. Substancja może działać na układ nerwowy.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 1 mg/m3, jako TWA; A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: (frakcja wdychalna): 4 mg/m3; (frakcja respirabilna): 1.5 mg/m3; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Other UN number: UN1309 Aluminium powder, coated, Hazard class 4.1, Pack group II. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
H250; H261 / H228; H261 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018