« back to the search result list(pl)  
TELLURICSC: 0986 (Kwiecień 2000)
CAS #: 13494-80-9
EINECS #: 236-813-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć pianę gaśniczą, ditlenek węgla, suchy proszek gaśniczy.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Senność. Metaliczny smak w ustach. Ból głowy. Woń czosnku w wydychanym powietrzu Nudności.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Zaparcia. Wymioty. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wywołać wymioty (TYLKO U PRZYTOMNYCH OSÓB!). Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z halogenami oraz interhalogenami. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku. 
TELLUR ICSC: 0986
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZPOSTACIOWY PROSZEK O BARWIE CIEMNOSZAREJ DO BRĄZOWEJ O CECHACH METALU LUB SREBRZYSTOBIAŁA, BŁYSZCZĄCA KRYSTALICZNA SUBSTANCJA STAŁA. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Podczas ogrzewania wydzielają się toksyczne dymy. Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z halogenami oraz interhalogenami.(,) To generuje zagrożenie pożarem. (W)wchodzi w reakcję z cynkiem powoduje żarzenie.(,) Krzemek litu reaguje z tellurem wywołując żarzenie. 

Wzór chemiczny: Te
Masa atomowa: 127.6
Temperatura wrzenia: 989.8°C
Temperatura topnienia: 449.5°C
Gęstość : 6.0-6.25 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Temperatura samozapłonu: 340°C  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Aerozol działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na wątrobę i ośrodkowy układ nerwowy.(,) Narażenie może spowodować woń czosnku w wydychanym powietrzu. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.1 mg/m3, jako TWA 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018