« back to the search result list(pl)  
CHLOREK RTĘCI(II)ICSC: 0979 (Kwiecień 2014)
Dichlorek rtęci (II)
CAS #: 7487-94-7
UN #: 1624
EINECS #: 231-299-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból. Pęcherze. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukiwać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic, przez co najmniej 15 minut. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Ból. Zaczerwienienie. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Metaliczny smak w ustach. Ból gardła. Uczucie pieczenia. Nudności. Ból brzucha. Wymioty. Biegunka. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccorrcancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Grozi śmiercią w następstwie połknięcia lub w kontakcie ze skórą
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Może powodować uszkodzenie nerek.
Powoduje uszkodzenie narządów (układu nerwowego i nerek ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt, aluminium, miedzią, żelazem oraz cynkiem. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. W zamykanym pojemniku. Chronić przed światłem. Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja silnie zanieczyszcza środowisko morskie. 
CHLOREK RTĘCI(II) ICSC: 0979
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁE KRYSZTAŁY LUB PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i pod wpływem światła.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów rtęci i chloru. (W)wchodzi w reakcję z metalami, takimi jak aluminium, miedź, żelazo i cynk.(,) 

Wzór chemiczny: HgCl2
Masa cząsteczkowa: 271.5
Temperatura wrzenia: 302°C
Temperatura topnienia: 276°C
Gęstość : 5.4 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/l w temp.20°C: 69 (umiarkowana)
Prężność par, Pa w temp.20°C: 0.1
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.1  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy i skórę. Substancja działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na przewód pokarmowy i nerki.(,) Co może spowodować uszkodzenia tkanek, niewydolność nerek, zapaść i śmierć. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Substancja może działać na ośrodkowy układ nerwowy, obwodowy układ nerwowy i nerki.(,) Co może być przyczyną ataksji, zaburzeń czucia i pamięci, drżenia, osłabienia mięśni i zaburzeń czynnościowych nerek. Substancja może działać na płodność u mężczyzn.(,) Może powodować dziedziczne wady genetyczne w ludzkich komórkach rozrodczych. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as Hg): 0.025 mg/m3, jako TWA; (skin); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi); DSB.
EU-OEL: (w przeliczeniu na ): 0,02 mg/m3 jako TWA.
MAK: (w przeliczeniu na Hg, frakcja wdychalna): 0.02 mg/m3; peak limitation category: II(8); wchłania się przez skórę (H); działa uczulająco na skórę (SH); kategoria rakotwórczości: 3B; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Może ulec bioakumulacji w łańcuchu pokarmowym, na przykład w organizmach wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+, N; R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53; S: (1/2)-26-36/37/39-45-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018