« back to the search result list(pl)  
KARBONYLEK KOBALTUICSC: 0976 (Kwiecień 2014)
Oktakarbonylek dikobaltu
Tetrakarbonylek kobaltu
CAS #: 10210-68-1
UN #: 3124
EINECS #: 233-514-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja samonagrzewająca się. Może zapalić się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza. Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia. NIE dopuszczać do kontaktu z czynnikami utleniającymi.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Kaszel. Skrócony oddech (zadyszka). Trudności w oddychaniu.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Ból. Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Patrz: Adnotacje.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameskull;toxic
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić
Wdychanie grozi śmiercią.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Patrz: Adnotacje 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; 4.2; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z utleniaczami. W zamykanym pojemniku. Zapoznać się z instrukcją producenta odnośnie właściwych warunków przechowywania. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
KARBONYLEK KOBALTU ICSC: 0976
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
POMARAŃCZOWE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Rozkłada się pod wpływem powietrza.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów tlenku węgla i kobaltu. (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem. 

Wzór chemiczny: C8O8Co2 / (OC)3Co(CO)2Co(CO)3
Masa cząsteczkowa: 341.9
Rozkłada się w temp.52
Temperatura topnienia: 51°C
Gęstość (w temp.20°C): 1.7 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie w temp.20°C: nie rozpuszcza się
Prężność par, Pa w temp.20°C: ~ 200  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i skórę. Substancja działa(ją) silnie drażniąco na drogi oddechowe. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C; jednak znacznie szybciej podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as Co): 0.1 mg/m3, jako TWA 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Skutki zdrowotne narażenia na działanie substancji nie zostały zbadane w stopniu wystarczajacym.
Several manufacturers label this substance for other effects - including the possibility of allergic skin reactions, cancer, reproductive effects, specific target organ toxicity (following repeated exposure) or long-term aquatic hazard - but sufficient data to support these GHS classifications were not found. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018