« back to the search result list(pl)  
2-METOKSYANILINAICSC: 0970 (Kwiecień 2014)
o-Anizydyna
1-Amino 2-metoksybenzen
2-Aminoanizol
2-Metoksybenzenoamina
CAS #: 90-04-0
UN #: 2431
EINECS #: 201-963-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zasinienie warg, paznokci i skóry. Ból głowy. Zawroty głowy.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby podać do oddychania tlen. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Może być konieczne podanie tlenu do oddychania. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Patrz: Adnotacje. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Nudności. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  W razie potrzeby podać tlen. Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Ciecz zabsorbować piaskiem lub innym obojętnym absorbentem. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może działać szkodliwie w kontakcie ze skóra.
Podejrzewa się, że powoduje raka
Powoduje uszkodzenie krwi.
Może powodować uszkodzenie krwi w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, kwasami, chloromrówczanami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
2-METOKSYANILINA ICSC: 0970
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
CZERWONA DO ŻÓŁTEJ, OLEISTA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. STAJE SIĘ BRĄZOWA POD WPŁYWEM POWIETRZA. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu, tlenku węgla i ditlenku węgla. Roztwór wodny jest słabą zasadą. (W)wchodzi w reakcję z kwasami, chloromrówczanami oraz silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na niektóre powłoki ochronne, niektóre rodzaje tworzyw sztucznych i gumę.(,) 

Wzór chemiczny: C7H9NO / NH2C6H4OCH3
Masa cząsteczkowa: 123.2
Temperatura wrzenia: 224-225°C
Temperatura topnienia: 5°C
Gęstość (w temp.20°C): 1.09 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 1.5 (umiarkowana)
Prężność par, kPa at 20°C: 5
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.3
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.0
Temperatura zapłonu: 107°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 430°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.18
Lepkość: 2.028 mm²/s w temp.55°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może szkodliwie działać na krew.(,) Co może spowodować tworzenie się methemoglobiny. Patrz: Adnotacje. Narażenie może spowodować hemolizę. Co może spowodować anemię hemolityczną. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na krew.(,) Co może być przyczyną tworzenia methemoglobiny i niedokrwistości. Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.5 mg/m3, jako TWA; (skin); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi); DSB.
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 2 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
See ICSC 0971. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 45-23/24/25-68; S: 53-45; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018