« back to the search result list(pl)  
N-METYLO-N,2,4,6-TETRANITROANILINAICSC: 0959 (Lipiec 1997)
Tetryl
Pikrylonitrometyloamina
Nitramina
CAS #: 479-45-8
UN #: 0208
EINECS #: 207-531-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową. Ryzyko pożaru i wybuchu pod wpływem wysokiej temperatury lub płomienia. Materiał wybuchowy.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu). NIE narażać na wstrząsy lub tarcie. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Nie próbować gasić dużego pożaru, ewakuować teren.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból brzucha. Kaszel. Biegunka. Ból głowy. Ból gardła. Krwawienie z nosa.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Żółte zabarwienie skóry.  Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 1.1D 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. Chronić przed światłem. W oddzielnym budynku zabezpieczonym przed wstrząsami. 
OPAKOWANIE
 
N-METYLO-N,2,4,6-TETRANITROANILINA ICSC: 0959
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNE BEZBARWNY DO ŻÓŁTYCH KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Może ulec rozkładowi w sposób wybuchowy podczas uderzenia, tarcia lub wstrząsu.(,) Rozkłada się wybuchowo podczas ogrzewania do 187°C.(,) (W)wchodzi w reakcję z niektórymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: C7H5N5O8 / (NO2)3C6H2N(CH3)NO2
Masa cząsteczkowa: 287.15
Temperatura topnienia: 130°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.57
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, kPa at 20°C: <0.1
Temperatura zapłonu: wybucha w powietrzu w temp. 187°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na układ nerwowy.(,) 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować astmę. Substancja może działać na wątrobę, nerki i krew.(,) 


Normatywy Higieniczne
TLV: 1.5 mg/m3, jako TWA.
MAK: wchłania się przez skórę (H); działa uczulająco na skórę (SH); kategoria rakotwórczości: 3B 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: E, T; R: 2-23/24/25-33; S: (1/2)-35-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018