« back to the search result list(pl)  
CHLOREK CYNY(IV) (BEZWODNY)ICSC: 0953 (Październik 2004)
Tetrachlorek cyny
CAS #: 7646-78-8
UN #: 1827
EINECS #: 231-588-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        NIE stosować wodnych środków gaśniczych. W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Świszczący oddech.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować gogle ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Uczucie pieczenia. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wentylacja. Sody wapnaRozlaną ciecz ostrożnie zneutralizować. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
CHLOREK CYNY(IV) (BEZWODNY) ICSC: 0953
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA LUB LEKKO ŻÓŁTA DYMIĄCA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z wodą oraz wilgocią powietrza.(,) Co powoduje wytwarzanie żrącego chlorowodoru (patrz: ICSC 0163). (W)wchodzi w reakcję z terpentyną, alkoholami oraz aminami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na wiele metali, niektóre rodzaje tworzyw sztucznych, gumę i powłoki ochronne.(,) 

Wzór chemiczny: SnCl4
Masa cząsteczkowa: 260.5
Temperatura wrzenia: 114°C
Temperatura topnienia: -33°C
Względna gęstość (woda = 1): 2.26
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par, kPa at 20°C: 2.4
Względna gęstość par (powietrze = 1): 9.0  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: 2 mg/m3, jako TWA.
EU-OEL: 2 mg/m3 jako TWA 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: C; R: 34-52/53; S: (1/2)-7/8-26-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018