« back to the search result list(pl)  
AZYDEK SODUICSC: 0950 (Kwiecień 2014)
Sól sodowa kwasu hydrazowego
Azydek
CAS #: 26628-22-8
UN #: 1687
EINECS #: 247-852-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z kwasami lub metalami. Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia w opakowaniu stwarzając ryzyko rozerwania.  NIE dopuszczać do kontaktu z kwasami i metalami ciężkimi.  NIE wystawiać na działanie gorąca, NIE narażać na wstrząsy lub tarcie.  Użyć suchy piasek, specjalny proszek gaśniczy.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból głowy. Uczucie zatkanego nosa. Spadek ciśnienia krwi. Skrócony oddech (zadyszka). Patrz: Adnotacje.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. W razie złego samopoczucia, zasięgnąć porady medycznej. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Nudności. Pocenie się. Spadek ciśnienia krwi. Zwiększenie rytmu serca. Osłabienie. Nieostre widzenie. Zapaść lub wstrząs. Zobacz: Skutki krótkotrwałego narażenia  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do plastikowych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Połknięcie grozi śmiercią.
Działa drażniąco na oczy
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Może powodować uszkodzenie układu sercowo-naczyniowego.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt, kwasami oraz metalami. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
AZYDEK SODU ICSC: 0950
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE HEKSAGONALNE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
Patrz: Adnotacje. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania powyżej 275°C .(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. (W)wchodzi w reakcję z miedzią, ołowiem, srebrem, rtęcią oraz disiarczkiem węgla.(,) Co powoduje wytwarzanie zwłaszcza związków wrażliwych na wstrząsy. (W)wchodzi w reakcję z kwasami.(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznego i wybuchowego azydku wodoru. Patrz: Adnotacje. 

Wzór chemiczny: NaN3
Masa cząsteczkowa: 65.0
Rozkłada się w temp.275
Względna gęstość (woda = 1): 1.85
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.17°C: 41.7 (dobra)
Prężność par, Pa w temp.20°C: 1  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy i górne drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na układ sercowo-naczyniowy i ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może spowodować obniżenie ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu serca i zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. Dużych ilościSpożycie może spowodować śmierć. Wdychanie pyłu może spowodować reakcje podobne do astmy (RADS). 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może zostać osiagnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.29 mg/m3 (wartość progowa); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: 0.2 mg/m3; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: D.
EU-OEL: 0.1 mg/m3 jako TWA; 0.3 mg/m3 jako STEL; (skóra) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
In presence of heat, acids and water sodium azide is readily transformed to hydrazoic acid, the vapour of which may be present whenever the salt is handled.
Inhalation of high concentrations of hydrazoic acid may cause severe respiratory irritation including lung oedema.
Decomposition of sodium azide produces large amount of gases. This generates explosion hazard in confined spaces. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+, N; R: 28-32-50/53; S: (1/2)-28-45-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018