« back to the search result list(pl)  
DITLENEK AZOTUICSC: 0930 (Październik 2013)
Dwutlenek azotu
Czterotlenek azotu
Bezwodnik azotowo-azotawy
CAS #: 10102-44-0
UN #: 1067
EINECS #: 233-272-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji.    NIE dopuszczać do kontaktu z substancjami palnymi.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Skrócony oddech (zadyszka). Zawroty głowy. Ból głowy. Uczucie pieczenia. Trudności w oddychaniu. Nudności. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować ochronę dróg oddechowych, system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby podać do oddychania tlen. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Uczucie pieczenia. Ból. Poważne oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie oparzenia.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Oparzenia ust i gardła.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon gazoszczelny łącznie z samodzielnym aparatem oddechowym. Wentylacja. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. Pary usuwać przy pomocy mgłowych prądów wodnych. Zneutralizować zużytą wodę orzy pomocy kredy lub sody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cylinder;gasflam circlecorrskull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
Wdychanie grozi śmiercią.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Powoduje uszkodzenie płuc.
Powoduje uszkodzenie narządów (płuc ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.3; Ryzyko Dodatkowe UN: 5.1 i 8 

PRZECHOWYWANIE
Wentylacja podłogowa. NIE przechowywać razem z substancjami palnymi oraz reduktorami. 
OPAKOWANIE
 
DITLENEK AZOTU ICSC: 0930
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
CZERWONAWO-BRAZOWY GAZ LUB BRĄZOWA LUB ŻÓŁTA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje gwałtownie z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. (W)wchodzi w reakcję z wodą.(,) Co powoduje wytwarzanie kwasu azotowego, I i tlenku azotu. Działa niszcząco na wiele metali w obecności wody.(,) 

Wzór chemiczny: NO2
Masa cząsteczkowa: 46.0
Temperatura wrzenia: 21.2°C
Temperatura topnienia: -11.2°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.45 (ciecz)
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par, kPa at 20°C: 96
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.58  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować uduszenie z powodu obrzęku gardła. Wdychanie gazu lub par może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Narażenie na substancję w stężeniach znacznie przekraczających wartość NDS może spowodować śmierć. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Poważne skutki mogą wystąpić po długotrwałym bezobjawowym okresie. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na płuca.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych i zmniejszenia odporności na zakażenia. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.2 ppm.
TLV: A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: 0.95 mg/m3, 0.5 ppm; peak limitation category: I(1); kategoria rakotwórczości: 3B; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: D.
EU-OEL: 0.96 mg/m3, 0.5 ppm jako TWA; 1.91 mg/m3, 1 ppm jako STEL 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
The commercial brown liquid under pressure is an equilibrium mixture of nitrogen dioxide and the colourless nitrogen tetroxide (CAS 10544-72-6).
Non irritant concentration may cause lung oedema.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody.
Zapobiec wyciekowi skroplonego gazu poprzez odwrócenie nieszczelnego pojemnika, tak aby miejsce wycieku znalazło się u góry. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: O, T+; R: 8-26-34; S: (1/2)-9-26-28-36/37/39-45; Nota: 5 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018