« back to the search result list(pl)  
DISIARCZEK TRINIKLUICSC: 0928 (Kwiecień 2017)
CAS #: 12035-72-2
UN #: 3077
EINECS #: 234-829-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    Patrz: Zagrożenia Chemiczne.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować system zamknięty lub wentylację (jeśli nie występuje w postaci w proszku).  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy   Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie     Zapewnić odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
Może powodować raka w następstwie wdychania.
Powoduje uszkodzenie narządów (płuc ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie inhalacyjne.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 9; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt, kwasami oraz utleniaczami. W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
 
DISIARCZEK TRINIKLU ICSC: 0928
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BRĄZOWE BRYŁKI O BLADOŻÓŁTAWYM METALICZNYM POŁYSKU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania do wysokiej temperatury.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów tlenków siarki i tlenku niklu. (W)wchodzi w reakcję z kwasami oraz utleniaczami.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów siarkowodoru, tlenków siarki i tlenku niklu. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Patrz: ICSC 0926. Patrz: ICSC 0165. 

Wzór chemiczny: Ni3S2
Masa cząsteczkowa: 240.19
Temperatura topnienia: 790°C
Względna gęstość (woda = 1): 5.82
Rozpuszczalność w wodzie, mg/l w temp.37°C: 517 (praktycznie nierozpuszczalna) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować astmę. Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne może mieć wpływ na płuca. Substancja jest rakotwórcze dla ludzi w następstwie wdychania. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as Ni, frakcja inhalacyjna): 0.1 mg/m3, jako TWA; A1 (czynniki o potwierdzonym działaniu rakotwórczym na ludzi); DSB.
MAK: (frakcja wdychalna): działa uczulająco na drogi oddechowe i skórę (SAH); kategoria rakotwórczości: 1 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Nazwa "siarczek niklu" używana jest także w przypadku innych związków: CAS to: 12035-71-1 (heazlewoodite), 12035-51-7 (disulfid mononiklelu), 16812-54-7 (monosulfid mononiklelu).
Każdy, u kogo wystąpiły objawy uczulenia z powodu narażenia na substancję, powinien unikać wszelkiego dalszego kontaktu z niklem, związkami niklu i innymi związkami metali np. miedzi, chromu i kobaltu.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Odizolować zanieczyszczoną odzież poprzez spakowanie jej i szczelne zamknięcie w workach lub innych pojemnikach.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 49-43-51/53; S: 53-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018