« back to the search result list(pl)  
TLENEK NIKLU(II)ICSC: 0926 (Kwiecień 2017)
Monotlenek niklu
CAS #: 1313-99-1
EINECS #: 215-215-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować system zamknięty lub wentylację (jeśli nie występuje w postaci w proszku).  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Patrz: Adnotacje. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
Może powodować raka w następstwie wdychania.
Powoduje uszkodzenie narządów (płuc ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie inhalacyjne.
Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt, halogenami oraz silnymi utleniaczami. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
TLENEK NIKLU(II) ICSC: 0926
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
ZIELONY DO CZARNEGO KRYSTALICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z halogenami oraz silnymi utleniaczami, takimi jak nadtlenek wodoru.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: NiO
Masa cząsteczkowa: 74.7
Temperatura topnienia: 1955°C
Gęstość : 6.7 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, mg/l w temp.20°C: 1.1 (praktycznie nierozpuszczalna) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może działać drażniąco na oczy, układ oddechowy skórę,. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować astmę. Substancja może działać na płuca i błonę śluzową nosa.(,) Substancja jest rakotwórcze dla ludzi w następstwie wdychania. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as Ni, frakcja inhalacyjna): 0.2 mg/m3, jako TWA; A1 (czynniki o potwierdzonym działaniu rakotwórczym na ludzi); DSB.
MAK: (frakcja wdychalna): działa uczulająco na drogi oddechowe i skórę (SAH); kategoria rakotwórczości: 1 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. 

ADNOTACJE
Każdy, u kogo wystąpiły objawy uczulenia z powodu narażenia na substancję, powinien unikać wszelkiego dalszego kontaktu z niklem, związkami niklu i innymi związkami metali np. miedzi, chromu i kobaltu.
Objawy astmy często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Odizolować zanieczyszczoną odzież poprzez spakowanie jej i szczelne zamknięcie w workach lub innych pojemnikach.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 49-43-53; S: 53-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018