« back to the search result list(pl)  
(R)-P-MENTA-1,8-DIENICSC: 0918 (Kwiecień 2005)
D-Limonen
(+)-Limonen
(R)-4-Izopropenylo-1-metylocykloheksen
Karwen
CAS #: 5989-27-5
UN #: patrz: Adnotacje
EINECS #: 227-813-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 48°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 48°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
(R)-P-MENTA-1,8-DIEN ICSC: 0918
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z mieszaniną pentafluorku jodu i tetrafluoroetylenu.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C10H16
Masa cząsteczkowa: 136.23
Temperatura wrzenia: 178°C
Temperatura topnienia: -74°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.84
Rozpuszczalność w wodzie w temp.25°C: bardzo słaba
Prężność par, kPa at 20°C: 0.19
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.7
Temperatura zapłonu: 48°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 237°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 4.2  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na skórę. Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
MAK: 28 mg/m3, 5 ppm; peak limitation category: II(4); wchłania się przez skórę (H); działa uczulająco na skórę (SH); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Może ulec bioakumulacji w rybach. 

ADNOTACJE
Sensitization may occur with the oxidized substance.
This can occur when the pure or diluted substance has been kept for several days.
UN 2052 (Transport Emergency Card 30S2052) and UN 2319 (Transport Emergency Card 30GF1-III) with Hazard class 3, Pack group III are used in transport of this substance. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xi, N; R: 10-38-43-50/53; S: (2)-24-37-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018