« back to the search result list(pl)  
IZOPROPYLOAMINAICSC: 0908 (Czerwiec 2015)
2-Propanoamina
2-Aminopropan
1-Metyloetyloamina
CAS #: 75-31-0
UN #: 1221
EINECS #: 200-860-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna.  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy.  Użyć dużych ilości wody, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Kaszel. Uczucie pieczenia. Skrócony oddech (zadyszka). Trudności w oddychaniu.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Ból. Zaczerwienienie. Pęcherze. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Ból. Zaczerwienienie. Ciężkie oparzenia. Utrata wzroku.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Oparzenia ust i gardła. Bóle skurczowe brzucha. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Nic nie pić. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameskull;toxiccorrcancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Skrajnie łatwopalna ciecz i pary
Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Powoduje uszkodzenie przewdodu oddechowego.
Może działać szkodliwie w następstwie połknięcia i dostania się przez drogi oddechowe.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Ryzyko Dodatkowe UN: 8; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W zamykanym pojemniku. W magazynie ognioodpornym. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
IZOPROPYLOAMINA ICSC: 0908
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
HIGROSKOPIJNA BEZBARWNA CIECZ O AMONIAKU ZAPACHU . 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów tlenków azotu i cyjanowodoru. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, kwasami, bezwodnikami kwasowymi oraz chlorkami kwasowymi.(,) Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z nitroparaffinami, chlorowcowanymi węglowodorami, utleniaczami oraz wieloma innymi substancjami.(,) Działa niszcząco na miedź i jej związki, ołów, cynk i cynę.(,) 

Wzór chemiczny: C3H9N / (CH3)2CHNH2
Masa cząsteczkowa: 59.1
Temperatura wrzenia: 31.7°C
Temperatura topnienia: -95.2°C
Gęstość : 0.7 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 63.7
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.0
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.7
Temperatura zapłonu: -37°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 355°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2.3-10
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.3
Lepkość: 0.47 mm²/s w temp.20°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. W przypadku połknięcia, substancja łatwo dostaje się do dróg oddechowych i może prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. Narażenie na substancję w stężeniach przekraczających wartość NDS może spowodować śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 2 ppm; TLV-STEL1 5 ppm.
TLV: (skin).
MAK: 12 mg/m3, 5 ppm; peak limitation category: I(2); (momentary value that should not be exceeded): 25 mg/m3, 10 ppm; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F+, Xi; R: 12-36/37/38; S: (2)-16-26-29 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018