« back to the search result list(pl)  
OCTAN IZOPROPYLUICSC: 0907 (Kwiecień 2017)
Ester 1-metyloetylowy kwasu octowego
2-Acetoksypropan
Octan 2-propylu
CAS #: 108-21-4
UN #: 1220
EINECS #: 203-561-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna.  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania oraz podczas pracy z substancją. Patrz: Zagrożenia Chemiczne  Użyć pianę odporną na alkohol, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla, mgłowe prądy wodne.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Ból głowy. Senność.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Suchość skóry.  Stosować rękawice ochronne.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameexcl mark;warn
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z utleniaczami, mocnymi kwasami oraz mocnymi zasadami. W suchym miejscu. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
OCTAN IZOPROPYLU ICSC: 0907
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z materiałami utleniającymi, mocnymi kwasami oraz mocnymi zasadami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na wiele tworzyw sztucznych.(,) 

Wzór chemiczny: C5H10O2 / (CH3)2CHCOOCH3
Masa cząsteczkowa: 102.1
Temperatura wrzenia: 89°C
Temperatura topnienia: -73°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.88
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 31 (słaba)
Prężność par, kPa at 17°C: 5.3
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.5
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.15
Temperatura zapłonu: 2°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 425°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.8-7.8
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.02  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może działać drażniąco na oczy, skórę, układ oddechowy. Narażenie na substancję w stężeniach znacznie przekraczających wartość NDS może spowodować obniżenie świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 100 ppm; TLV-STEL1 150 ppm.
MAK: 420 mg/m3, 100 ppm; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F, Xi; R: 11-36-66-67; S: (2)-16-26-29-33; Nota: C 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018