« back to the search result list(pl)  
IZOBUTYRALDEHYDICSC: 0902 (Czerwiec 2015)
2-Metylo-1-propanal
Izobutanal
CAS #: 78-84-2
UN #: 2045
EINECS #: 201-149-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania oraz podczas pracy z substancją.  Użyć proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Kaszel. Uczucie pieczenia. Ból głowy. Zawroty głowy. Nudności. Wymioty.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Ból. Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Bóle skurczowe brzucha. Zagrożenie aspiracją! Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Środki ochrony indywidualnej: odzież ochronna, rękawice ochronne, okulary ochronne i sprzęt filtrujący dla par organicznych o niskiej temperaturze wrzenia, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Rozsypaną/rozlaną substancję przysypać obojętnym absorbentem. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Może działać szkodliwie w następstwie połknięcia i dostania się przez drogi oddechowe.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami, mocnymi kwasami oraz silnymi reduktorami. W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
IZOBUTYRALDEHYD ICSC: 0902
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. Co powoduje wytwarzanie gryzących dymów, I i dymów. (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami, mocnymi środkami redukującymi oraz mocnymi zasadami.(,) 

Wzór chemiczny: C4H8O / (CH3)2CHCHO
Masa cząsteczkowa: 72.1
Temperatura wrzenia: 63-64°C
Temperatura topnienia: -65°C
Gęstość : 0.8 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 6.7 (umiarkowana)
Prężność par, kPa at 20°C: 15.3
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.5
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.2
Temperatura zapłonu: -24°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 165°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.6-10.6
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.2
Lepkość: 0.7 mm²/s w temp.28°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy. W wysokich stężeniach działa(ją) drażniąco na górne drogi oddechowe. W przypadku połknięcia, substancja może powodować wymioty i prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. Wskazana jest obserwacja medyczna. Substancja może działać na układ nerwowy . Narażenie może spowodować obniżenie świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką zostanie osiągnięte szkodliwe stężenie substancji w powietrzu. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub przewlekłe wdychanie par może powodować przewlekłe zapalenie górnych dróg oddechowych. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018