« back to the search result list(pl)  
IZOBUTANICSC: 0901 (Listopad 1998)
2-Metylopropan
1,1-Dimetyloetan
Trimetylometan
CAS #: 75-28-5
UN #: 1969
EINECS #: 200-857-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna.  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. poprzez uziemienie), jeśli substancja jest w stanie ciekłym.  Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest to możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić do wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu rozproszonych prądów wodnych.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Skrócony oddech (zadyszka). Duszenie się  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami. Stosować odzież ochronną.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy   Stosować gogle ochronne lub osłonę twarzy.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Wentylacja. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par organicznych o niskiej temperaturze wrzenia, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W chłodnym miejscu (<25°C). 
OPAKOWANIE
 
IZOBUTAN ICSC: 0901
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY SPRĘŻONY SKROPLONY GAZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, acetylenem, halogenami oraz tlenkami azotu.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: C4H10 / (CH3)2CHCH3
Masa cząsteczkowa: 58.1
Temperatura wrzenia: -12°C
Temperatura topnienia: -160°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.6 (ciecz)
Rozpuszczalność w wodzie w temp.20°C: nie rozpuszcza się
Prężność par, kPa at 20°C: 304
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2
Temperatura zapłonu: gaz łatwopalny
Temperatura samozapłonu: 460°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.8-8.4
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.8  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. Substancja może szkodliwie działać na układ sercowo-naczyniowy.(,) Co może spowodować zaburzenia czynnościowe i niewydolność oddechową. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-STEL1 1000 ppm.
MAK: 2400 mg/m3, 1000 ppm; peak limitation category: II(4); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Odwrócić butlę w ten sposób, aby miejsce przecieku znalazło się na górze w celu uniknięcia wycieku gazu w stanie skroplonym.
The measures mentioned in section PREVENTION are applicable to production, filling of cylinders, and storage of the gas. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F+; R: 12; S: (2)-9-16; Nota: C 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018