« back to the search result list(pl)  
FORMAMIDICSC: 0891 (Kwiecień 2013)
Metanoamid
CAS #: 75-12-7
EINECS #: 200-842-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.    Użyć rozproszone prądy wodne, pianę odporną na alkohol, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Senność. Ból głowy. Nudności. Biegunka.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować odzież ochronną. Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować osłonę twarzy.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą suchego piasku lub obojętnego absorbenta. Przechowywać i usuwać substancję zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może działać szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
Działa drażniąco na skórę i oczy
Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z utleniaczami, kwasami oraz zasadami. W suchym miejscu. 
OPAKOWANIE
 
FORMAMID ICSC: 0891
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA HIGROSKOPIJNA LEPKA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w temp. 180°C.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących gazów/ dymów, w tym amoniaku i cyjanowodoru. (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami, kwasami oraz zasadami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i zatruciem. Działa niszcząco na aluminium, mosiądz, miedź, żelazo, ołów i niektóre rodzaje tworzyw sztucznych.(,) 

Wzór chemiczny: CH3NO / HCONH2
Masa cząsteczkowa: 45.0
Rozkłada się w temp.210
Temperatura topnienia: 2.5°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.13
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, Pa w temp.20°C: 8
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.6
Temperatura zapłonu: 120°C c.c.
Temperatura samozapłonu: >500°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -1.51
Granice stężeń wybuchowych, % obj. w powietrzu: 2.7 - 19  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) umiarkowanie drażniąco na oczy i skórę. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Może upośledzać płodność ludzi lub powodować wady rozwojowe płodu. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 1 ppm.
TLV: (skin); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: wchłania się przez skórę (H) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 61; S: 53-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018