« back to the search result list(pl)  
DINOKAP (MIESZANINA IZOMERÓW)ICSC: 0881 (Sierpień 1997)
Krotonian 2,4-dinitro-6-(2-oktylo)fenylu
Ester 2(lub4)-izooktylo-4,6(lub2,6)dinitrofenylowy kwasu 2-butenowego
Krotoniany 2,6(lub2,4)-dinitro-4(lub6)oktylofenylu w których oktyl jest mieszaniną grup: 1-metyloheptylowej, 1-etyloheksylowej i 1-propylopentylowej
CAS #: 39300-45-3
EINECS #: 254-408-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! UNIKAĆ NARAŻENIA MŁODOCIANYCH I DZIECI!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Trudności w oddychaniu. Patrz: Spożycie.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Ból. Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy   Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla gazów i pyłów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
 
DINOKAP (MIESZANINA IZOMERÓW) ICSC: 0881
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
DARK BROWN CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu. Substancja jest słabym kwasem. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Może ulec rozkładowi podczas ogrzewania powyżej 32°C. 

Wzór chemiczny: C18H24N2O6
Masa cząsteczkowa: 364.4
Temperatura wrzenia w 0.007kPa: 138-140°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.10
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par w temp.20°C: nieistotna 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na skórę. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Badania na zwierzętach wskazują, że substancja prawdopodobnie powoduje wady rozwojowe w płodach ludzkich. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Unikać uwolnienia substancji do środowiska poza zalecanym stosowaniem. 

ADNOTACJE
Incompatible with oil, oil based sprays and lime sulfur mixture.
Rozpuszczalniki stosowane jako nośniki w preparatach handlowych mogą zmienić właściwości fizyczne i toksykologiczne substancji. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 61-20-22-38-43-48/22-50/53; S: 53-45-60-61; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018