« back to the search result list(pl)  
TLEN (SKROPLONY)ICSC: 0880 (Kwiecień 2000)
Ciekły tlen
CAS #: 7782-44-7
UN #: 1073
EINECS #: 231-956-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji.  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z substancjami palnymi lub czynnikami redukującymi.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z materiałami łatwopalnymi. NIE dopuszczać do kontaktu z czynnikami redukującymi.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Zawroty głowy. Ból gardła. Patrz: Adnotacje.    Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami. Stosować odzież ochronną.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Patrz: Skóra.  Stosować gogle ochronne lub osłonę twarzy.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wentylacja. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.2; Ryzyko Dodatkowe UN: 5.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z substancjami palnymi oraz reduktorami. W chłodnym miejscu (<25°C). 
OPAKOWANIE
Specjalnie izolowane opakowanie. 
TLEN (SKROPLONY) ICSC: 0880
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
SKROPLONY GAZ. BEZBARWNA DO NIEBIESKIEJ BARDZO ZIMNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: O2
Masa cząsteczkowa: 32.0
Temperatura wrzenia: -183°C
Temperatura topnienia: -218.4°C
Rozpuszczalność w wodzie, ml/100ml w temp.20°C: 3.1
Prężność par, kPa at -118°C: 5080
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.1
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.65  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. W wysokich stężeniach działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Work clothes saturated with oxygen may be a serious fire hazard.
NIGDY nie używać substancji w pobliżu ognia, gorących powierzchni ani podczas spawania.
Inhalation symptoms are characteristic of exposure to extremely high concentrations only.
See ICSC 0138. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: O; R: 8; S: (2)-17 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018