« back to the search result list(pl)  
2,4,5-TRICHLOROFENOLICSC: 0879 (Kwiecień 2014)
2,4,5-Trichloro-1-hydroksybenzen
CAS #: 95-95-4
UN #: 2020
EINECS #: 202-467-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja jest palna w określonych warunkach. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia. NIE dopuszczać do kontaktu z silnymi czynnikami utleniającymi.    Użyć pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. W celu usunięcia substancji użyć glikolu polietylenowego 300 lub oleju roślinnego. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Biegunka. Zawroty głowy. Ból głowy. Wymioty. Zmęczenie. Pocenie się.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla gazów i pyłów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warnenviro;aqua
UWAGA
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
2,4,5-TRICHLOROFENOL ICSC: 0879
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE DO ŻÓŁTYCH KRYSZTAŁY O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Może wybuchnąć podczas ogrzewania do temperatury rozkładu. Rozkłada się podczas ogrzewania i w kontakcie z silnymi utleniaczami.(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznych i drażniących dymów (chloru, kwasu solnego). Substancja jest słabym kwasem. Reaguje w środowisku zasadowym w wysokich temperaturach, wytwarzając wysoko toksyczne chlorowane dioksyny. 

Wzór chemiczny: C6H3Cl3O / C6H2Cl3(OH)
Masa cząsteczkowa: 197.5
Temperatura wrzenia: 253°C
Temperatura topnienia: 67°C
Gęstość : 1.68 g/cm³
Względna gęstość par (powietrze = 1): 6.8
Rozpuszczalność w wodzie, g/l w temp.20°C: 1.2 (słaba)
Temperatura zapłonu: 133°C c.c.
Prężność par, Pa w temp.25°C: 2.9
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.7  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas jej rozdrabniania. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Substancja może działać na wątrobę i nerki.(,) Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
Some technical products may contain highly toxic impurities including polychlorinated dibenzo-p-dioxins and furans.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Jeżeli produkt zawiera rozpuszczalniki, zapoznać się także z odpowiednimi kartami ICSC.
Rozpuszczalniki stosowane jako nośniki w preparatach handlowych mogą zmienić właściwości fizyczne i toksykologiczne substancji.
See ICSCs 588, 589, 590 and 1122. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn, N; R: 22-36/38-50/53; S: (2)-26-28-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018