« back to the search result list(pl)  
FTALAN DIIZODECYLUICSC: 0875 (Marzec 1998)
Ester diizodecylowy kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego
bis(8-Metylononylo)ftalan
CAS #: 26761-40-0
EINECS #: 247-977-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Zawroty głowy. Nudności. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zapewnić odpoczynek. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych plastikowych lub metalowych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
 
OPAKOWANIE
 
FTALAN DIIZODECYLU ICSC: 0875
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
KLAROWNA LEPKA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Działa niszcząco na niektóre rodzaje tworzyw sztucznych.(,) 

Wzór chemiczny: C28H46O4 / C6H4(COO(CH2)7CH(CH3)2)2
Masa cząsteczkowa: 446.7
Temperatura wrzenia w 0.5kPa: 250-257°C
Temperatura topnienia: -50°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.96
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, Pa w temp.200°C: 147
Temperatura zapłonu: 229°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 402°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.3 (w temp.264°C)
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 4.9  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i skórę. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na wątrobę.(,) 


Normatywy Higieniczne
MAK: kategoria rakotwórczości: 3B 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018