« back to the search result list(pl)  
CYHALOTRYNAICSC: 0858 (Marzec 1998)
(Z)-(1RS,3RS)-(2-Chloro-3,3,3-trifluoropropenylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (RS)-alfa-cyjano-3-fenoksybenzylu
Ester cyjano(3-fenoksyfenylo)metylowy kwasu 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylowego
CAS #: 68085-85-8
UN #: 2902
EINECS #: 268-450-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. Preparaty ciekłe zawierające rozpuszczalniki organiczne mogą być łatwopalne. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć pianę odporną na alkohol, suchy piasek, proszek gaśniczy, ditlenek węgla. NIE stosować wody.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! UNIKAĆ NARAŻENIA MŁODOCIANYCH I DZIECI!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Drętwienie. Uczucie mrowienia. Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub osłonę twarzy.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą wapna, wilgotnych trocin, piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
CYHALOTRYNA ICSC: 0858
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
ŻÓŁTO-BRĄZOWA, LEPKA (TECHN.) CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się powyżej 275°C .(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C23H19ClF3NO3
Masa cząsteczkowa: 449.9
Rozkłada się w temp.275
Temperatura topnienia: <10°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.2
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, Pa w temp.20°C: <0.001
Temperatura zapłonu: <80°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 6.9  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na zakończenia nerwowe w skórze.(,) Co może spowodować subiektywne odczucia na twarzy, np. mrowienie, pieczenie lub drętwienie. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozpylania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na pszczoły. Unikać uwolnienia substancji do środowiska poza zalecanym stosowaniem. 

ADNOTACJE
Cyhalothrin is a pyrethroid insecticide used in agriculture, also used in public and animal health.
Rozpuszczalniki stosowane jako nośniki w preparatach handlowych mogą zmienić właściwości fizyczne i toksykologiczne substancji.
Jeżeli produkt zawiera rozpuszczalniki, zapoznać się także z odpowiednimi kartami ICSC.
See ICSC 0859. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018