« back to the search result list(pl)  
DICHLOREK DITLENEK CHROMUICSC: 0854 (Sierpień 2003)
Chlorek chromylu
CAS #: 14977-61-8
UN #: 1758
EINECS #: 239-056-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu.    NIE dopuszczać do kontaktu z materiałami łatwopalnymi.    Użyć ditlenek węgla, specjalny proszek gaśniczy. NIE stosować wodnych środków gaśniczych. W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Oparzenia skóry. Ból. Pęcherze.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Uczucie pieczenia. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z substancjami palnymi, reduktorami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W suchym miejscu. Chronić przed światłem. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
DICHLOREK DITLENEK CHROMU ICSC: 0854
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
DARK RED DYMIĄCA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
GwałtownieRozkłada się w kontakcie z wodą.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów chlorowodoru, chloru, tritlenku chromu i trichlorku chromu. Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje gwałtownie z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z wodą, niemetalicznymi halogenkami, niemetalicznymi wodorkami, amoniakiem oraz niektórymi popularnymi rozpuszczalnikami, takimi jak alkohol, eter, aceton i terpentyna.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na wiele metali w obecności wody.(,) Niezgodna z tworzywami sztucznymi. Może spowodować zapalenie się substancji łatwopalnych. 

Wzór chemiczny: CrO2Cl2
Masa cząsteczkowa: 154.9
Temperatura wrzenia: 117°C
Temperatura topnienia: -96.5°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.91
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par, kPa at 20°C: 2.67
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.3  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli lub par i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Wdychanie par może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Substancja jest prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (inhalable fraction and vapour):.
TLV-TWA1 0.0001 ppm; TLV-STEL1 0.00025 ppm.
(skin); (DSEN); (RSEN); A1 (czynniki o potwierdzonym działaniu rakotwórczym na ludzi).
EU-OEL: (w przeliczeniu na ): 0.1 mg/m3 jako TWA 

ŚRODOWISKO
Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Dissolves chromium trioxide, yielding a powerful oxidant.
Reaguje gwałtownie z czynnikami gaśniczymi, takimi jak woda.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i są wzmagane przez wysiłek fizyczny.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: O, T, C, N; R: 49-46-8-35-43-50/53; S: 53-45-60-61; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018