« back to the search result list(pl)  
HAFN (PROSZEK)ICSC: 0847 (Listopad 2019)
CAS #: 7440-58-6
UN #: 2545 (proszek, suchy)
EINECS #: 231-166-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową. Ryzyko pożaru i wybuchu. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  NIE narażać na wstrząsy lub tarcie. System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć specjalny proszek gaśniczy, suchy piasek, dużych ilości wody.   

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Unikać wdychania pyłu. Stosować system zamknięty.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Wypłukać zanieczyszczone ubranie w dużej ilością wody (zagrożenie pożarowe) . Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Zwilżyć proszek, aby zapobiec pyleniu i zapłonowi. Rozsypaną substancję zmieść do napełnianych wodą pojemników z pokrywą. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flame
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.2; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami oraz halogenami. W atmosferze gazu obojętnego. Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. 
OPAKOWANIE
 
HAFN (PROSZEK) ICSC: 0847
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
SZARY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Silnie rozdrobniona, zapala się w powietrzu. Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
S(s)ubstancja może ulec samoistnemu zapaleniu się w kontakcie z powietrzem. Może ulec rozkładowi podczas uderzenia, tarcia lub wstrząsu.(,) Może wybuchnąć podczas ogrzewania. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z halogenami, mocnymi kwasami oraz silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie wybuchowe. 

Wzór chemiczny: Hf
Masa atomowa: 178.5
Temperatura wrzenia: 4602°C
Temperatura topnienia: 2222°C
Względna gęstość (woda = 1): 13.31
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Temperatura samozapłonu: 20°C  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne oczu, skóry i dróg oddechowych. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.5 mg/m3, jako TWA 

ŚRODOWISKO
Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
Dane na temat wpływu substancji na zdrowie ludzi są niewystarczajace, dlatego należy zachować jak największą ostrożność.
Powder is normally handled wetted with no less than 25% of water to reduce the fire and explosion risk. UN number 2545 is for dry powder, according to the specification of the powder Packing Group can be either I, II, or III. The GHS classification will also vary according to the specification of the powder. Other UN number is: 1326 HAFNIUM POWDER, WETTED with not less than 25% water; class 4.1; packing group: II. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018