« back to the search result list(pl)  
DIEPOKSY-4-WINYLOCYKLOHEKSENICSC: 0820 (Listopad 1998)
Ditlenek winylocykloheksenu
3-Oksiranylo-7-oksabicyklo(4.1.0)heptan
1-Epoksyetylo-3,4-epoksycykloheksan
CAS #: 106-87-6
UN #: 2810
EINECS #: 203-437-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z kwasami lub zasadami.  NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Trudności w oddychaniu. Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Suchość skóry. Zaczerwienienie. Ból. Obrzęk.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wywołać wymioty (TYLKO U PRZYTOMNYCH OSÓB!). Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt, alkoholami, aminami oraz innymi aktywnymi związkami wodoru. W suchym miejscu. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
DIEPOKSY-4-WINYLOCYKLOHEKSEN ICSC: 0820
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja polimeryzuje z kwasami i zasadami. To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. Spalanie substancji powoduje wydzielanie się gryzących dymów i drażniących dymów. (W)wchodzi w reakcję z aktywnymi związkami wodorowymi, takimi jak alkohole i aminy.(,) 

Wzór chemiczny: C8H12O2
Masa cząsteczkowa: 140.2
Temperatura wrzenia: 227°C
Temperatura topnienia: <-55°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.10
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 18.3
Prężność par, kPa at 20°C: <0.13
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.8
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1
Temperatura zapłonu: 110 °C o.c.
Temperatura samozapłonu: 393°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.3  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować śmierć. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na nerki, jajniki i jądra.(,) Co może być przyczyną uszkodzenia tkanek. Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie zaburza płodność u ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.1 ppm.
TLV: (skin); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 2 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 23/24/25-68; S: (1/2)-23-24-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018