« back to the search result list(pl)  
NITROETANICSC: 0817 (Kwiecień 2013)
CAS #: 79-24-3
UN #: 2842
EINECS #: 201-188-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 28°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem. Ryzyko wybuchu w wyniku kontaktu substancji z wieloma substancjami. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z zasadami, substancjami palnymi i czynnikami utleniającymi.  Powyżej 28°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla, rozproszone prądy wodne.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Senność. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Ból brzucha. Zasinienie ust, paznokci i skóry. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wentylacja. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameexcl mark;warn
UWAGA
Łatwopalna ciecz i pary
Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z : patrz Zagrożenia Chemiczne. 
OPAKOWANIE
 
NITROETAN ICSC: 0817
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU . 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Może wybuchnąć podczas ogrzewania (szybkiego) do wysokiej temperatury. Mieszaniny z mocnymi nieorganicznymi zasadami, kwasami i z aminami i tlenkami metali ciężkich są wrażliwe na wstrząsy. Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów tlenków azotu. (W)wchodzi w reakcję z zasadami, substancjami palnymi oraz utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na niektóre rodzaje tworzyw sztucznych.(,) 

Wzór chemiczny: C2H5NO2 / CH3CH2NO2
Masa cząsteczkowa: 75.1
Temperatura wrzenia: 114°C
Temperatura topnienia: -90°C
Gęstość : 1.051 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 4.5
Prężność par, kPa at 20°C: 2.08
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.6
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.03
Temperatura zapłonu: 28°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 410°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 3.4-?
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.2
Lepkość: 0.644 mm²/s w temp.20°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, po spożyciu i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na krew.(,) Co może spowodować tworzenie się methemoglobiny. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować obniżenie świadomości. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na górne drogi oddechowe, krew, wątrobę i nerki.(,) 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 100 ppm.
MAK: 31 mg/m3, 10 ppm; peak limitation category: II(4); wchłania się przez skórę (H); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: D.
EU-OEL: 62 mg/m3, 20 ppm jako TWA; 312 mg/m3, 100 ppm jako STEL; (skóra) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
In case of fire, intact vessels only to be approached after complete cool down.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Use methylene blue therapy in methemoglobinemia. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 10-20/22; S: (2)-9-25-41 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018