« back to the search result list(pl)  
4-METYLOPENT-3-EN-2-ONICSC: 0814 (Kwiecień 2017)
Tlenek mezytylu
Keton izobutenylowo-metylowy
CAS #: 141-79-7
UN #: 1229
EINECS #: 205-502-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 25°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 25°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć pianę odporną na alkohol, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Skrócony oddech (zadyszka). Ból głowy. Zawroty głowy. Senność. Utrata przytomności. Bezdech i zatrzymanie akcji serca.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry. Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Bóle skurczowe brzucha. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. Wentylacja. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Łatwopalna ciecz i pary
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa toksycznie w następstwie wdychania .
Działa drażniąco na skórę i oczy
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Może powodować uszkodzenie narządów wewnętrznych w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Może działać szkodliwie w następstwie połknięcia i dostania się przez drogi oddechowe.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz kwasami. NIE przechowywać ani nie przewozić w pojemnikach z plastiku lubz miedzi. W chłodnym miejscu (<25°C). Chronić przed światłem. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
4-METYLOPENT-3-EN-2-ON ICSC: 0814
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA, LEPKA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. CIEMNIEJE PO ODSTANIU. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja przypuszczlnie może tworzyć wybuchowe nadtlenki. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami oraz kwasami.(,) Działa niszcząco na wiele tworzyw sztucznych i miedź.(,) 

Wzór chemiczny: C6H10O / (CH3)2C=CH-COCH3
Masa cząsteczkowa: 98.1
Temperatura wrzenia: 130°C
Temperatura topnienia: -41.5°C
Patrz: Adnotacje.
Gęstość : 0.87 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 3.0 (umiarkowana)
Prężność par, kPa at 20°C: 1.2
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.4
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.03
Temperatura zapłonu: 25°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 340°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.4-10.1
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.7
Lepkość: 0.75 mm²/s w temp.20°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Narażenie na substancję w stężeniach znacznie przekraczających wartość NDS może spowodować utratę świadomości. W przypadku połknięcia, substancja może powodować wymioty i prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. Substancja może działać na wątrobę, nerki i płuca.(,) 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 15 ppm; TLV-STEL1 25 ppm.
MAK: 8.1 mg/m3, 2 ppm; peak limitation category: I(2); wchłania się przez skórę (H); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Other melting points: -59°C .
Spożywanie napojów alkoholowych wzmaga szkodliwe działanie substancji.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Przed destylacją należy przeprowadzić próbę na obecność nadtlenków i w razie ich wykrycia trzeba je usunąć.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 10-20/21/22; S: (2)-25 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018