« back to the search result list(pl)  
SREBROICSC: 0810 (Listopad 2019)
Argentium
CAS #: 7440-22-4
UN #: 3077 (i.n.o.)
EINECS #: 231-131-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. Patrz: Adnotacje.        W przypadku pożaru otoczenia: dozwolone są wszystkie środki gaśnicze.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypić jedną lub dwie szklanki wody. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Zebrać rozsypaną/rozlaną substancję do pojemników. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

enviro;aqua
UWAGA
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 9; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z : patrz Zagrożenia Chemiczne. Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
SREBRO ICSC: 0810
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY METAL 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Patrz: Adnotacje. (W)wchodzi w reakcję z wieloma innymi substancjami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Consult your supplier. 

Wzór chemiczny: Ag
Masa atomowa: 107.9
Temperatura wrzenia: 2212°C
Temperatura topnienia: 962°C
Względna gęstość (woda = 1): 10.5
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml: <0.01 (practically insoluble) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne oczu i dróg oddechowych. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką zostanie osiągnięte szkodliwe stężenie substancji w powietrzu. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może powodować szaro-niebieskie przebarwienia oczu, nosa, gardła i skóry (srebrzyca). 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.1 mg/m3, jako TWA.
MAK: (frakcja wdychalna): 0.1 mg/m3; peak limitation category: II(8); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: D.
EU-OEL: 0.1 mg/m3 jako TWA 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Finely divided silver can be combustible and reactive; in its bulk form silver is stable and non-combustible.
There are insufficient data to assess the hazards of this substance in its nanoform (< 100 nm). Therefore the utmost care must be taken when using the substance. Consult your supplier. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018