« back to the search result list(pl)  
BEZWODNIK MALEINOWYICSC: 0799 (Wrzesień 1997)
2,5-Furanodion
Dihydro-2,5-dioksofuran
Bezwodnik kwasu maleinowego
Bezwodnik kwasu cis-butenodiowego
CAS #: 108-31-6
UN #: 2215
EINECS #: 203-571-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla. NIE stosować proszku gaśniczego.   

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Ból gardła. Skrócony oddech (zadyszka). Świszczący oddech.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry. Zaczerwienienie. Ból. Patrz: Adnotacje.  Patrz: Adnotacje. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Ból brzucha. Uczucie pieczenia. Wymioty. Biegunka.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: osłona twarzy, rękawice termiczne, kombinezon chemoodporny i sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Patrz: Adnotacje. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
BEZWODNIK MALEINOWY ICSC: 0799
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE LUB BIAŁE KRYSZTAŁY O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Roztwór wodny jest kwasem o średniej mocy. (W)wchodzi w reakcję z mocnymi zasadami oraz silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C4H2O3
Masa cząsteczkowa: 98.1
Temperatura wrzenia: 202°C
Temperatura topnienia: 53°C
Gęstość : 1.5 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par, Pa w temp.25°C: 25
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.4
Temperatura zapłonu: 102°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 477°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.4-7.1 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie może spowodować reakcje podobne do astmy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować astmę. 


Normatywy Higieniczne
MAK: 0.081 mg/m3, 0.02 ppm; peak limitation category: I(1); działa uczulająco na drogi oddechowe i skórę (SAH); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Reacts violently with fire extinguishing agents such as powder.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Objawy astmy często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Każdy, u kogo wystąpiły objawy astmy z powodu narażenia na substancję, powinien unikać wszelkiego dalszego z nią kontaktu.
Maleic anhydride is transported also as hot liquid (70°C); contact of the skin should be avoided.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: C; R: 22-34-42/43; S: (2)-22-26-36/37/39-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018