« back to the search result list(pl)  
beta-HEKSACHLOROCYKLOHEKSANICSC: 0796 (Listopad 2009)
1-alfa,2-beta,3-alfa,4-beta,5-alfa,6-beta-Heksachlorocykloheksan
beta-1,2,3,4,5,6-Heksachlorocykloheksan
beta-Benzenoheksachlorek (beta-BHC)
CAS #: 319-85-7
UN #: 2761
EINECS #: 206-271-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu jeśli preparaty zawierają łatwopalne/wybuchowe rozpuszczalniki.      W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! UNIKAĆ NARAŻENIA W CZASIE KARMIENIA PIERSIĄ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Patrz: Spożycie.  Unikać wdychania pyłu.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W przypadku złego samopoczucia, zasięgnąć porady lekarza. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ!  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. W razie złego samopoczucia, zasięgnąć porady medycznej. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból głowy. Nudności. Wymioty. Zawroty głowy. Biegunka. Drżenie. Drgawki.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego, ale nie w przypadku, gdy występują drgawki. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla gazów i pyłów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu, kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania i rękawice ochronne. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zmieść rozsypaną substancję do szczelnych niemetalowych pojemników. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa toksycznie po połknięciu.
Może działać szkodliwie w kontakcie ze skóra.
Podejrzewa się, że powoduje raka
Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
Może powodować uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.
Drogą pokarmowąMoże powodować uszkodzenie wątroby i nerek w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z zasadami, metalami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
beta-HEKSACHLOROCYKLOHEKSAN ICSC: 0796
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY KRYSTALICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w kontakcie z gorącymi powierzchniami lub płomieniem.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym chloru (patrz: ICSC 0126), chlorowodoru (patrz: ICSC 0163) i fosgenu (patrz: ICSC 0007). (W)wchodzi w reakcję z zasadami oraz sproszkowanymi metalami.(,) 

Wzór chemiczny: C6H6Cl6
Masa cząsteczkowa: 290.8
Temperatura wrzenia w 0.07Pa: 60°C
Temperatura topnienia: 309°C
Gęstość : 1.9 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo słaba
Prężność par, Pa w temp.20°C: 0.7
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.8  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może spowodować drgawki. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na ośrodkowy układ nerwowy, wątrobę i nerki.(,) Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie zaburza płodność u ludzi. 


Normatywy Higieniczne
MAK: (frakcja wdychalna): 0.1 mg/m3; peak limitation category: II(8); wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 4; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Może ulec bioakumulacji w łańcuchu pokarmowym, na przykład w rybach i owocach morza. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
This substance is a component of the insecticide hexachlorocyclohexane (isomer mixture).
Rozpuszczalniki stosowane jako nośniki w preparatach handlowych mogą zmienić właściwości fizyczne i toksykologiczne substancji.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
NIGDY nie używać substancji w pobliżu ognia, gorących powierzchni ani podczas spawania.
See ICSCs 0053, 0487 and 0795. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 21-25-40-50/53; S: (1/2)-22-36/37-45-60-61; Nota: C 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018