« back to the search result list(pl)  
ALKOHOL FURFURYLOWYICSC: 0794 (Listopad 2019)
2-Furanokarbinol
2-Hydroksymetylofuran
2-Furanometanol
2-Furylometanol
CAS #: 98-00-0
UN #: 2874
EINECS #: 202-626-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  W temperaturze powyżej 75°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 75°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć pianę odporną na alkohol, rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Zawroty głowy. Ból głowy. Nudności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Suchość skóry. Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Ból głowy. Nudności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych nieplastikowych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą obojętnego absorbenta. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wdychanie grozi śmiercią.
Działa toksycznie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
Działa drażniąco na oczy
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Podejrzewa się, że powoduje raka
Może powodować uszkodzenie górnych dróg oddechowych i nerek w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia . 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, kwasami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
ALKOHOL FURFURYLOWY ICSC: 0794
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. STAJE SIĘ CZERWONA DO BRĄZOWEJ POD WPŁYWEM ŚWIATŁA POWIETRZA. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami oraz kwasami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na niektóre rodzaje tworzyw sztucznych.(,) 

Wzór chemiczny: C5H6O2
Masa cząsteczkowa: 98.1
Temperatura wrzenia: 170°C
Temperatura topnienia: -31°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.13
Rozpuszczalność w wodzie: freely soluble
Prężność par, Pa w temp.20°C: 53
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.4
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 75°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 390°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.8-16.3
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.28
Lepkość: 4.09 mm²/s w temp.25°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Substancja może działać na górne drogi oddechowe i nerki.(,) Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.2 ppm.
TLV: (skin); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 3B 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018