« back to the search result list(pl)  
2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOLICSC: 0788 (Kwiecień 2004)
Eter monobutylowy glikolu dietylenowego
Eter monobutylowy diglikolu
Butoksydiglikol
CAS #: 112-34-5
EINECS #: 203-961-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  W temperaturze powyżej 78°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 78°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację. Stosować wyciąg miejscowy.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Suchość skóry.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
 
2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL ICSC: 0788
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja przypuszczlnie może tworzyć wybuchowe nadtlenki. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C8H18O3 / CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
Masa cząsteczkowa: 162.2
Temperatura wrzenia: 230°C
Temperatura topnienia: -68°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.95
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo dobra
Prężność par, Pa w temp.20°C: 3
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.6
Temperatura zapłonu: 78°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 223°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.8-9.4
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.3  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C; jednak znacznie szybciej podczas rozpylania lub rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 10 ppm.
MAK: 67 mg/m3, 10 ppm; peak limitation category: I(1); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 67.5 mg/m3, 10 ppm jako TWA; 101.2 mg/m3, 15 ppm jako STEL 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Przed destylacją należy przeprowadzić próbę na obecność nadtlenków i w razie ich wykrycia trzeba je usunąć. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xi; R: 36; S: (2)-24-26 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018