« back to the search result list(pl)  
1,4-BENZOCHINONICSC: 0779 (Październik 1997)
p-Benzochinon
p-Chinon
Chinon
2,5-Cykloheksadieno-1,4-dion
CAS #: 106-51-4
UN #: 2587
EINECS #: 203-405-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 38°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem. Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu).  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Przebarwienia skóry. Pęcherze.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Brązowe zabarwienie.  Stosować okulary ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Uczucie pieczenia. Biegunka. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z substancjami palnymi, reduktorami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
1,4-BENZOCHINON ICSC: 0779
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
ŻÓŁTE KRYSZTAŁY O OSTRYM ZAPACHU. MOŻE SUBLIMOWAĆ NAWET W TEMPERATURZE POKOJOWEJ. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. Wirowanie, transport pneumatyczny, przesypywanie itp. tej substancji w stanie suchym może spowodować powstawanie ładunków elektrostatycznych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się powyżej 60°C w stanie wilgotnym.(,) Co powoduje wytwarzanie tlenku węgla. Substancja jest słabym utleniaczem. Reaguje gwałtownie z(ze) niektórymi substancjami palnymi, czynnikami redukującymi i mocnymi zasadami. 

Wzór chemiczny: C6H4O2
Masa cząsteczkowa: 108.1
Temperatura wrzenia: ~180°C
Temperatura topnienia: 116°C
Rozpuszczalność w wodzie: słaba
Prężność par, Pa w temp.20°C: 12
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.7
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.0
Temperatura zapłonu: 38-93°C
Patrz: Adnotacje.
Temperatura samozapłonu: 560°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.2  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na oczy.(,) Narażenie na substancję w stężeniach znacznie przekraczających wartość NDS może spowodować niewydolność oddechową i śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Substancja może działać na skórę i oczy.(,) Co może być przyczyną przebarwienia, stanu zapalnego i uszkodzenia nabłonka powierzchni rogówki. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.1 ppm.
MAK: działa uczulająco na skórę (SH); kategoria rakotwórczości: 3B; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 3B 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Physical properties (e.g. flash point) depend largely on humidity.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 23/25-36/37/38-50; S: (1/2)-26-28-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018