« back to the search result list(pl)  
PARAFORMALDEHYDICSC: 0767 (Październik 2006)
Polioksymetylen
Paraform
Poliacetal
Spolimeryzowany formaldehyd
Polimer formaldehydu
CAS #: 30525-89-4
UN #: 2213

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  W temperaturze powyżej 71°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem. Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 71°C stosować system zamknięty i wentylację. Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Zapobiegać osadzaniu się pyłu. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu).  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia. Trudności w oddychaniu.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia w gardle i klatce piersiowej.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną w przypadku złego samopoczucia. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla gazów i pyłów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameskull;toxic
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Substancja stała łatwopalna
Działa szkodliwie po połknięciu.
Wdychanie grozi śmiercią.
Powoduje podrażnienie skóry.
Powoduje poważne podrażnienie oczu.
Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami oraz mocnymi kwasami. 
OPAKOWANIE
 
PARAFORMALDEHYD ICSC: 0767
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁE SUBSTANCJA STAŁA WYSTĘPUJĄCA POD RÓŻNYMI POSTACIAMI O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. Wirowanie, transport pneumatyczny, przesypywanie itp. tej substancji w stanie suchym może spowodować powstawanie ładunków elektrostatycznych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i w kontakcie z kwasami, zasadami i utleniaczami.(,) Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego formaldehydu. 

Wzór chemiczny: (CH2O)n.H2O

Rozkłada się w temp.120-180
Względna gęstość (woda = 1): 1.5
Rozpuszczalność w wodzie: słaba
Prężność par, kPa at 25°C: <0.2
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.03
Temperatura zapłonu: 71°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 300°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 7.0-73.0 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
See ICSC 0275. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018