« back to the search result list(pl)  
HYDRONADTLENEK 2-FENYLOPROPAN-2-YLUICSC: 0761 (Kwiecień 2005)
Hydronadtlenek alfa,alfa-dimetylobenzylu
Hydronadtlenek 1-metylo-1-fenyloetylu
Hydronadtlenek kumenu
CAS #: 80-15-9
UN #: 3107
EINECS #: 201-254-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  W temperaturze powyżej 79°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem. Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z materiałami organicznymi lub czynnikami redukującymi.  NIE używać otwartego ognia. NIE dopuszczać do kontaktu z materiałami łatwopalnymi.  Powyżej 79°C stosować system zamknięty i wentylację. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Uczucie pieczenia. Kaszel. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Ból brzucha. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych plastikowych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 5.2 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z substancjami palnymi, reduktorami, kwasami mineralnymi oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
HYDRONADTLENEK 2-FENYLOPROPAN-2-YLU ICSC: 0761
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO ŻÓŁTEJ CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Może wybuchnąć podczas ogrzewania powyżej ~150°C. Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje gwałtownie z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Może ulec rozkładowi gwałtownie w kontakcie z kobaltem, miedzią lub stopami ołowiu i kwasami nieorganicznymi.(,) 

Wzór chemiczny: C9H12O2 / C6H5C(CH3)2OOH
Masa cząsteczkowa: 152.2
Temperatura topnienia: -9°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.06
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml: 1.5
Prężność par, Pa w temp.20°C: 32
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.4
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.0
Temperatura zapłonu: 79°C c.c.
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.9-6.5
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.16  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
The technical product can contain a certain amount of cumene (10-20%) which changes physical properties.
Other UN number: 3109 Organic peroxide, type F.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: O, T, N; R: 7-21/22-23-34-48/20/22-51/53; S: (1/2)-3/7-14-36/37/39-45-50-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018