« back to the search result list(pl)  
CHLOROACETONICSC: 0760 (Październik 2006)
1-Chloro-2-propanon
Chlorek acetonylu
Monochloroaceton
CAS #: 78-95-5
UN #: 1695 (stabilizowany)
EINECS #: 201-161-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 35°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 35°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Kaszel. Uczucie pieczenia. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból. Pęcherze. Patrz: Adnotacje.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Łzawienie oczu. Ból. Oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia w gardle i klatce piersiowej.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wentylacja. Zebrać wyciekającą ciecz do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameskull;toxiccorr
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Łatwopalna ciecz i pary
Działa toksycznie po połknięciu.
Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
Powoduje podrażnienie skóry.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 3 i 8; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Chronić przed światłem. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
CHLOROACETON ICSC: 0760
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. STAJE SIĘ CIEMNA POD WPŁYWEM ŚWIATŁA. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja powoli polimeryzuje pod wpływem światła. To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. 

Wzór chemiczny: C3H5ClO / ClCH2COCH3
Masa cząsteczkowa: 92.5
Temperatura wrzenia: 120°C
Temperatura topnienia: -45°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.1
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 10
Prężność par, kPa at 25°C: 1.5
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.2
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.03
Temperatura zapłonu: 35 °C c.c.
Temperatura samozapłonu: 610 °C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 3.4-?
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.28  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Łzawienie. Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-STEL1 1 ppm.
TLV: (skin) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
After contact with liquid blister formation may be delayed until several hours have passed.
W piśmiennictwie nie znaleziono danych dotyczących granic wybuchowości, ale jest to substancja palna o temperaturze zapłonu < 61°C.
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego nie mogą być przekroczone w żadnym momencie czasu pracy.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018