« back to the search result list(pl)  
BIFENYLO-4-AMINAICSC: 0759 (Listopad 2016)
4-Aminobifenyl
4-Aminodifenyl
p-Bifenyloamina
Ksenylamina
(1,1'-Bifenylo)-4-amina
CAS #: 92-67-1
EINECS #: 202-177-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, suchy proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.   

Patrz: SKUTKI DŁUGOTRWAŁEGO LUB POWTARZANEGO NARAŻENIA. UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Nie należy spodziewać się ostrych objawów.  Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ!  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy   Stosować gogle ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Zmieść rozsypaną substancję do szczelnych pojemników. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa szkodliwie po połknięciu.
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
Może powodować raka. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz kwasami. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku. 
BIFENYLO-4-AMINA ICSC: 0759
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE SUBSTANCJA STAŁA WYSTĘPUJĄCA POD RÓŻNYMI POSTACIAMI O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. STAJE SIĘ PURPUROWA POD WPŁYWEM POWIETRZA. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Spalanie substancji powoduje wydzielanie się toksycznych gazów. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami oraz kwasami.(,) 

Wzór chemiczny: C12H11N / C6H5-C6H4NH2
Masa cząsteczkowa: 169.2
Temperatura wrzenia: 302°C
Temperatura topnienia: 53°C
Gęstość : 1.2 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 0.2 (słaba)
Temperatura zapłonu: 113°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 450°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.9
Prężność par, Pa w temp.25°C: 0.077
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.8  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie pyłów, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na pęcherz moczowy.(,) Co może być przyczyną zapalenia i uszkodzenia tkanek. Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
TLV: (skin); A1 (czynniki o potwierdzonym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 1; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 3A 

ŚRODOWISKO
Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Special attention should be given to urine sediment and cytology.
Special attention should be given to blood in urine.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 45-22; S: 53-45; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018