« back to the search result list(pl)  
3·HYDRAT CHLORKU RODU(III)ICSC: 0746 (Maj 2018)
CAS #: 13569-65-8
UN #: 3260
EINECS #: 682-140-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy). Patrz: Zagrożenia Chemiczne.        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Unikać wdychania pyłu i mgieł. Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza. W przypadku złego samopoczucia, zasięgnąć porady lekarza. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. W razie złego samopoczucia zasięgnąć porady medycznej. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Zmieść rozsypaną substancję do szczelnych pojemników. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

correxcl mark;warn
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może powodować korozję metali.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi. W zamykanym pojemniku. W suchym miejscu. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
3·HYDRAT CHLORKU RODU(III) ICSC: 0746
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
CZERWONY ROZPŁYWAJĄCE SIĘ POD WPŁYWEM WILGOCI PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym chlorowodoru (patrz: ICSC 0163). To generuje zagrożenie zatruciem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z pięciokarbonylkiem żelaza oraz cynkiem.(,) To generuje zagrożenie wybuchowe. 

Wzór chemiczny: RhCl3 * 3 H2O / Cl3Rh * 3 H2O
Masa cząsteczkowa: 263.3
Rozkłada się w temp.100
Względna gęstość (woda = 1): >1
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszcza się 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy i prawdopodobnie drogi oddechowe. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko , zwłaszcza jeżeli substancja występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as Rh): 0.01 mg/m3, jako TWA; A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: (w przeliczeniu na Rh): kategoria rakotwórczości: 3B 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
The name of rhodium chloride is often used both the hydrated and the anhydrous form.
Dane na temat wpływu substancji na zdrowie ludzi są niewystarczajace, dlatego należy zachować jak największą ostrożność. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018