« back to the search result list(pl)  
CHLORDAN (techniczny)ICSC: 0740 (Marzec 1998)
1,2,4,5,6,7,8,8-Oktachloro-2,3,3a,4,7,7a-heksahydro-4,7-metanoinden
1,2,4,5,6,7,8,8-Oktachloro-2,3,3a,4,7,7a-heksahydro-4,7-metano-1H-inden
CAS #: 57-74-9
UN #: 2996
EINECS #: 200-349-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Preparaty ciekłe zawierające rozpuszczalniki organiczne mogą być łatwopalne. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć pianę odporną na alkohol, proszek gaśniczy, ditlenek węgla, rozproszone prądy wodne.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! UNIKAĆ NARAŻENIA MŁODOCIANYCH I DZIECI! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Patrz: Spożycie.  Stosować ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ!  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Dezorientacja. Drgawki. Nudności. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Zapewnić odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt, zasadami oraz materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja silnie zanieczyszcza środowisko morskie. 
CHLORDAN (techniczny) ICSC: 0740
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
PRODUKT TECHNICZY JEST JASNOŻÓŁTĄ DO BURSZTYNOWEJ LEPKĄ CIECZĄ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Rozkłada się w kontakcie z zasadami.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym fosgenu i chlorowodoru. Działa niszcząco na żelazo, cynk, tworzywa sztuczne, gumę i powłoki ochronne.(,) 

Wzór chemiczny: C10H6Cl8
Masa cząsteczkowa: 409.8
Temperatura wrzenia w 0.27kPa: 175°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.59 - 1.63
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, Pa w temp.25°C: 0.0013
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.78  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Narażenie w dużych stężeniach może spowodować dezorientację, drżenie, drgawki, niewydolność oddechową i śmierć. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozpylania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na wątrobę i układ odpornościowy.(,) Co może być przyczyną uszkodzenia tkanek i zaburzeń czynnościowych wątroby. Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (inhalable fraction and vapour): 0.5 mg/m3, jako TWA; (skin); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: (frakcja wdychalna): 0.5 mg/m3; peak limitation category: II(8); wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 3B 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na organizmy glebowe i pszczoły. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. 

ADNOTACJE
Jeżeli produkt zawiera rozpuszczalniki, zapoznać się także z odpowiednimi kartami ICSC.
Rozpuszczalniki stosowane jako nośniki w preparatach handlowych mogą zmienić właściwości fizyczne i toksykologiczne substancji.
See ICSC 0743. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn, N; R: 21/22-40-50/53; S: (2)-36/37-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018