« back to the search result list(pl)  
2-FENYLOPROP-1-ENICSC: 0732 (Październik 2005)
alfa-Metylostyren
1-Metylo-1-fenyloetylen
CAS #: 98-83-9
UN #: 2303
EINECS #: 202-705-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 54°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 54°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Zawroty głowy. Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Łzawienie oczu.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wentylacja. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych niemetalowych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. W magazynie ognioodpornym. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. 
OPAKOWANIE
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
2-FENYLOPROP-1-EN ICSC: 0732
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może ulegać polimeryzacji. Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) Działa niszcząco na aluminium i miedź.(,) 

Wzór chemiczny: C9H10 / C6H5C(CH3)=CH2
Masa cząsteczkowa: 118.2
Temperatura wrzenia: 164°C
Temperatura topnienia: -23°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.91
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.012 (bardzo słaba)
Prężność par, Pa w temp.20°C: 300
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.08
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.01
Temperatura zapłonu: 54°C
Temperatura samozapłonu: 574°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.9-6.6
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.38  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Łzawienie. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C; jednak znacznie szybciej podczas rozpylania lub rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 10 ppm.
TLV: A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: 250 mg/m3, 50 ppm; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: D.
EU-OEL: 246 mg/m3, 50 ppm jako TWA; 492 mg/m3, 100 ppm jako STEL 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Może ulec bioakumulacji w rybach. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xi, N; R: 10-36/37-51/53; S: (2)-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018