« back to the search result list(pl)  
POTASICSC: 0716 (Kwiecień 2006)
Kalium
CAS #: 7440-09-7
UN #: 2257
EINECS #: 231-119-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z kwasami, halogenami lub wodą.  NIE dopuszczać do kontaktu z wodą, kwasami i halogenami. NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.    Użyć specjalny proszek gaśniczy, suchy piasek. NIE stosować innych środków gaśniczych.  Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia.  Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Ból. Pęcherze. Poważne oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Ciężkie, głębokie oparzenia. Utrata wzroku.  Stosować osłonę twarzy.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Rozsypaną/rozlaną substancję przysypać suchym proszkiem gaśniczym. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecorr
NIEBEZPIECZEŃSTWO
W kontakcie z wodą wytwarza łatwopalne gazy, które mogą zapalić się spontanicznie.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.3; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W oleju mineralnym. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku. 
POTAS ICSC: 0716
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁE DO SZARYCH BRYŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z wodą.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Rozkłada się szybko pod wpływem powietrza i wilgoci.(,) Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego/ wybuchowego gazu (wodór - patrz: ICSC 0001). 

Wzór chemiczny: K
Masa atomowa: 39.1
Temperatura wrzenia: 765.5°C
Temperatura topnienia: 63.2°C
Gęstość : 0.856 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par w temp.20°C: nieistotna 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Patrz: ICSC 0357 (wodorotlenek potasu). 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Potassium is always kept under mineral oil.
Reacts violently with fire extinguishing agents such as water and carbon dioxide. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F, C; R: 14/15-34; S: (1/2)-5-8-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018