« back to the search result list(pl)  
DEKABORANICSC: 0712 (Październik 1997)
Wodorek boru
CAS #: 17702-41-9
UN #: 1868
EINECS #: 241-711-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 80°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem. Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia. NIE dopuszczać do kontaktu z związkami halogenowymi i czynnikami utleniającymi.  Powyżej 80°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć specjalny proszek gaśniczy, suchy piasek. NIE stosować innych środków gaśniczych.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Zawroty głowy. Senność. Ból głowy. Pocenie się. Nudności. Ból gardła. Osłabienie. Drżenie. Zaburzenia koordynacji ruchów. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację (jeśli nie występuje w postaci w proszku), wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować osłonę twarzy.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wywołać wymioty (TYLKO U PRZYTOMNYCH OSÓB!). Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt, halogenami oraz utleniaczami. W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
DEKABORAN ICSC: 0712
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE DO BIAŁYCH KRYSZTAŁY O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Może wybuchnąć podczas ogrzewania lub w kontakcie z otwartym płomieniem. Rozkłada się powoli w temp. 300°C.(,) Co powoduje wytwarzanie boru, I i łatwopalnego gazu (wodoru - patrz: ICSC 0001). Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów tlenków boru. Powoli (W)wchodzi w reakcję z chlorowcowanymi materiałami oraz eterami.(,) Co powoduje wytwarzanie materiałów wrażliwych na wstrząsy. Wybuchowo (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) (W)wchodzi w reakcję z wodą oraz wilgocią.(,) Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego gazu (wodoru - patrz: ICSC 0001). Działa niszcząco na kauczuk naturalny, niektóre gumy syntetyczne, niektóre smary i niektóre smary.(,) 

Wzór chemiczny: B10H14
Masa cząsteczkowa: 122.2
Temperatura wrzenia: 213°C
Temperatura topnienia: 99.6°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.9
Rozpuszczalność w wodzie: słabo rozpuszcza się w zimnej wodzie, w gorącej wodzie hydrolizuje
Prężność par, Pa w temp.25°C: 6.65
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.2 (w temp. wrzenia)
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 80°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 149°C
Granice stężeń wybuchowych, % vol w powietrzu: patrz: Adnotacje 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Aerozol działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może spowodować zmęczenie, nadpobudliwość i narkozę. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może być przyczyną zmęczenia, niezdolności do koncentracji i braku koordynacji. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.05 ppm; TLV-STEL1 0.15 ppm.
TLV: (skin).
MAK: 0.25 mg/m3, 0.05 ppm; peak limitation category: II(2); wchłania się przez skórę (H) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
The onset of symtoms is frequently delayed for 24 to 48 hours after exposure.
W piśmiennictwie nie znaleziono danych na temt granic stężeń wybuchowych.
Reaguje gwałtownie z środkami gaśniczymi, takimi jak halony.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018