« back to the search result list(pl)  
LITICSC: 0710 (Marzec 1999)
CAS #: 7439-93-2
UN #: 1415
EINECS #: 231-102-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z substancjami palnymi lub wodą.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z wodą.    Użyć specjalny proszek gaśniczy. NIE stosować wody. NIE stosować innych środków gaśniczych.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Ból gardła. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Oparzenia skóry. Ból. Pęcherze.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Bóle skurczowe brzucha. Ból brzucha. Uczucie pieczenia. Nudności. Zapaść lub wstrząs. Wymioty. Osłabienie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Zwrócić się o pomoc medyczną . Patrz: Adnotacje. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Skonsultować się z ekspertem! NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Rozsypaną substancję zmieść do suchych, metalowych, szczelnych pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.3; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, kwasami, halonami oraz innymi niezgodnymi materiałami. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W suchym miejscu. W oleju mineralnym. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne. 
LIT ICSC: 0710
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
MIĘKKI, SREBRNO-BIAŁY METAL STAJE SIĘ ŻÓŁTA POD WPŁYWEM POWIETRZA WILGOCI. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Ogrzewanie substancji może spowodować gwałtowne jej spalenie lub wybuch. Drobno zdyspersowana S(s)ubstancja może ulec samoistnemu zapaleniu się w kontakcie z powietrzem. Podczas ogrzewania wydzielają się toksyczne dymy. Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, kwasami oraz wieloma związkami i materiałami (węglowodorami, halogenami, halonami, betonem, piaskiem i azbestem).(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z wodą.(,) Co powoduje wytwarzanie wysoce łatwopalnego wodoru, I i żrących dymów wodorotlenku litu. 

Wzór chemiczny: Li
Masa atomowa: 6.9
Temperatura wrzenia: 1336°C
Temperatura topnienia: 180.5°C
Gęstość : 0.5 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: gwałtowna reakcja
Prężność par, Pa w temp.723°C: 133
Temperatura samozapłonu: 179°C  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
MAK: (frakcja wdychalna): 0.2 mg/m3; peak limitation category: I(1); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F, C; R: 14/15-34; S: (1/2)-8-43-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018