« back to the search result list(pl)  
CHLOREK HYDROKSYLOAMONIUMICSC: 0709 (Listopad 2019)
Chlorowodorek hydroksyloaminy
Chlorowodorek oksamonium
CAS #: 5470-11-1
UN #: 2923
EINECS #: 226-798-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko wybuchu w wyniku rozkładu po podgrzaniu.      W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zasinienie warg, paznokci i skóry. Ból głowy. Zawroty głowy. Nudności. Dezorientacja. Drgawki. Utrata przytomności.  Stosować wentylację (jeśli nie występuje w postaci w proszku). Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból. Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do niemetalowych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

corrskull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może powodować korozję metali.
Działa toksycznie po połknięciu.
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
Działa drażniąco na skórę i oczy
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Podejrzewa się, że powoduje raka
Może powodować uszkodzenie krwi.
Może powodować uszkodzenie krwi w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. W chłodnym miejscu (<25°C). Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
CHLOREK HYDROKSYLOAMONIUM ICSC: 0709
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE HIGROSKOPIJNE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
PowoliRozkłada się w kontakcie z wilgocią.(,) Podczas ogrzewania wydzielają się toksyczne dymy. Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) To generuje zagrożenie wybuchowe. Roztwór wodny jest słabym kwasem. Działa niszcząco na wiele metali.(,) 

Wzór chemiczny: NH2OH.HCl
Masa cząsteczkowa: 69.5
Temperatura topnienia: 154°C
Rozkłada się: patrz: Adnotacje
Gęstość : 1.7 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 94 (łatwa rozpuszczalność) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na krew.(,) Co może spowodować tworzenie się methemoglobiny. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Substancja może działać na krew.(,) Co może być przyczyną tworzenia methemoglobiny. Nowotwory wykryte u zwierząt doświadczalnych, mogą nie mieć odniesienia do ludzi. 


Normatywy Higieniczne
MAK: działa uczulająco na skórę (SH) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Decomposition of compound starts at 154°C.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
See ICSCs 0661 and 1747. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
H290; H302; H312; H315; H319; H317; H351; H373; H400 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018