« back to the search result list(pl)  
MAGNEZ (SKRAWKI)ICSC: 0701 (Czerwiec 2011)
CAS #: 7439-95-4
UN #: 1869
EINECS #: 231-104-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna w postaci silnie rozdrobnionej. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Patrz: Adnotacje  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z wodą i jakimikolwiek innymi substancjami.    Użyć suchy piasek, specjalny proszek gaśniczy. NIE stosować wodnych środków gaśniczych, ditlenku węgla, innych środków gaśniczych.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Patrz: Adnotacje.    Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Uczucie pieczenia w jamie ustnej i w klatce piersiowej i żołądku.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. W razie złego samopoczucia zasięgnąć porady medycznej. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Rozsypaną substancję zmieść do suchych pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flame
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Substancja stała łatwopalna
Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić
W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z innymi niezgodnymi materiałami. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne. 
MAGNEZ (SKRAWKI) ICSC: 0701
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
SREBRNO-BIAŁA METALICZNA SUBSTANCJA STAŁA WYSTĘPUJACA POD RÓŻNYMI POSTACIAMI. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z wodą.(,) Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego/ wybuchowego gazu (wodór - patrz: ICSC 0001). To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. W kontakcie z wieloma innymi substancjami może spowodować niebezpieczne reakcje. Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznych i drażniących dymów. 

Wzór chemiczny: Mg
Masa atomowa: 24.3
Temperatura wrzenia: 1100°C
Temperatura topnienia: 649°C
Gęstość : 1.7 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Uciążliwe stężenie pyłu w powietrzu zostanie osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Burns with an intense flame.
In order to prevent eye injury do not look directly at magnesium fires.
Magnesium powder could be present with pellets. It is strongly recommended to consult the card for magnesium powder.
See ICSC 0289.
Reacts violently with fire extinguishing agents such as water, powder, carbon dioxide, halons and foams. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F; R: 11-15; S: (2)-7/8-43 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018