« back to the search result list(pl)  
FORMALDEHYD (37% ROZTWÓR, wolny od metanolu)ICSC: 0695 (Czerwiec 2012)
Metanal
Formalina
CAS #: 50-00-0
UN #: 2209
EINECS #: 200-001-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć dużych ilości wody, rozproszone prądy wodne.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia za mostkiem. Ból głowy. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Łzawienie oczu. Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Oparzenia ust i gardła. Nudności. Ból brzucha. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny i sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wentylacja. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccorrcancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ciecz palna
Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować raka w następstwie wdychania.
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W chłodnym miejscu (<25°C). W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. NIE przechowywać razem z kwasami, silnymi utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
FORMALDEHYD (37% ROZTWÓR, wolny od metanolu) ICSC: 0695
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może ulegać polimeryzacji jeżeli nie jest stabilizowana. (W)wchodzi w reakcję z kwasami oraz silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: H2CO
Masa cząsteczkowa: 30.0
Temperatura wrzenia: 98°C
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Względna gęstość (woda = 1): 0.8
Temperatura zapłonu: 83°C c.c.
Prężność par, kPa at 20°C: 0.2
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.03  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy i skórę. Pary działa(ją) silnie drażniąco na drogi oddechowe. Wdychanie w dużych stężeniach może powodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Powtarzające się lub przewlekłe wdychanie par może powodować przewlekłe zapalenie górnych dróg oddechowych. Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.1 ppm; TLV-STEL1 0.3 ppm.
TLV: (SEN); A1 (czynniki o potwierdzonym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: 0.37 mg/m3, 0.3 ppm; peak limitation category: I(2); działa uczulająco na skórę (SH); kategoria rakotwórczości: 4; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 5.
EU-OEL: 0.37 mg/m3, 0.3 ppm jako TWA; 0.74 mg/m3, 0.6 ppm jako STEL; (działa uczulająco na skórę); (patrz: Adnotacje) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione.
Methanol, added as stabilizer or inhibitor to commercial formulations, can influence the physical and toxicological properties of this substance.
See ICSC 0057.
Limit value for EU-OEL of 0.62 mg/m3 or 0.5 ppm for the health care, funeral and embalming sectors until 11 July 2024. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 23/24/25-34-40-43; S: (1/2)-26-36/37/39-45-51; Nota: B, D 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018