« back to the search result list(pl)  
FOSFANICSC: 0694 (Kwiecień 2013)
Wodorek fosforu (III)
Triwodorek fosforu
CAS #: 7803-51-2
UN #: 2199
EINECS #: 232-260-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna. Może ulec samorzutnemu zapaleniu się w kontakcie z powietrzem. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy.  Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest to możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić do wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu proszku gaśniczego, ditlenku węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! PIERWSZA POMOC: STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból głowy. Zawroty głowy. Nudności. Biegunka. Ból w klatce piersiowej. Skrócony oddech (zadyszka). Nieregularny rytm serca. Drgawki. Utrata przytomności.  Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby podać do oddychania tlen. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami. Stosować odzież ochronną.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy W ZETKNIĘCIU Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Myć ręce przed jedzeniem.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Wentylacja. Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecylinder;gasskull;toxiccorr
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Skrajnie łatwopalny gaz
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Wdychanie grozi śmiercią.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.3; Ryzyko Dodatkowe UN: 2.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
 
FOSFAN ICSC: 0694
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY SPRĘŻONY SKROPLONY GAZ. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków fosforu. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z powietrzem, tlenem, utleniaczami, takimi jak tlenki chloru, tlenkami azotu, azotanami metali, halogenami oraz wieloma innymi substancjami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na wiele metali.(,) 

Wzór chemiczny: PH3
Masa cząsteczkowa: 34.00
Temperatura wrzenia: -87.7°C
Temperatura topnienia: -133°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.8
Gęstość (gaz): 1.53 kg/m³
Rozpuszczalność w wodzie, ml/100ml w temp.17°C: 26 (bardzo słaba)
Prężność par, kPa at 20°C: 3488
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.18
Temperatura zapłonu: gaz łatwopalny
Temperatura samozapłonu: 38°C
Granice stężeń wybuchowych, % obj. w powietrzu: 1.6 - 100 (szacowana wartość) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na drogi oddechowe. Wdychanie tego gazu może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy, układ sercowo-naczyniowy, serce, przewód pokarmowy, wątrobę i nerki.(,) Co może spowodować zaburzenia czynnościowe. Narażenie na substancję w stężeniach przekraczających wartość NDS może spowodować utratę świadomości i śmierć. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Mogą wystąpić niespecyficzne dolegliwości, takie jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle głowy, nudności itp. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.05 ppm.
TLV: (ceiling value):.
TLV-STEL1 0.15 ppm.
A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: 0.14 mg/m3, 0.1 ppm; peak limitation category: II(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 0.14 mg/m3, 0.1 ppm jako TWA; 0.28 mg/m3, 0.2 ppm jako STEL 

ŚRODOWISKO
Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
Zapobiec wyciekowi skroplonego gazu poprzez odwrócenie nieszczelnego pojemnika, tak aby miejsce wycieku znalazło się u góry.
The technical product often ignites spontaneously at room temperature because of the presence of other phosphorus hydrides, especially diphosphine (CAS:13445-5-6) as impurities.
Odourless when pure at concentrations up to 200 ppm (278 mg/m3) (a highly toxic level).
Technical product has odour of garlic or decaying fish due to impurities.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F+, T+, N; R: 12-17-26-34-50; S: (1/2)-28-36/37-45-61-63 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018