« back to the search result list(pl)  
CYKLOFOSFAMIDICSC: 0689 (Kwiecień 2017)
2-Bis((2-chloroetylo)amino)tetrahydro-2H-1,3,2-oksazafosforyno-2-amino-2-tlenek
N,N-Bis(2-chloroetylo)tetrahydro-2H-1,3,2-oksazafosforyno-2-amino-2-tlenek
2-H-1,3,2-Oksazafosforynan
CAS #: 50-18-0
UN #: 3464
EINECS #: 200-015-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! UNIKAĆ NARAŻENIA W CZASIE KARMIENIA PIERSIĄ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować system zamknięty i wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy   Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Biegunka. Zawroty głowy. Nudności. Wymioty. Ból brzucha.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa toksycznie po połknięciu.
Może powodować wady genetyczne
Może powodować raka.
Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
Może powodować uszkodzenie krwi, szpiku kostnego i płuc w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia . 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. W suchym miejscu. Chronić przed światłem. W zamykanym pojemniku. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. 
OPAKOWANIE
 
CYKLOFOSFAMID ICSC: 0689
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
DROBNY, BIAŁY KRYSTALICZNY PROSZEK 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków fosforu i tlenków azotu. Rozkłada się pod wpływem silnych utleniaczy, wilgoci i światła.(,) 

Wzór chemiczny: C7H15Cl2N2O2P
Masa cząsteczkowa: 261.1
Temperatura topnienia: 49.5 - 53°C
Temperatura wrzenia: 336°C
Gęstość : 1.48 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/l w temp.20°C: 40 (umiarkowana)
Prężność par, Pa w temp.25°C: 0.006 (wartość obliczona)
Temperatura zapłonu: 113°C c.c.
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.63  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu i poprzez wdychanie jej aerozoli. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może szkodliwie działać na krew, pęcherz moczowy, ośrodkowy układ nerwowy i serce.(,) 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może zostać osiagnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na krew, pęcherz moczowy, płuca i szpik kostny.(,) Co może być przyczyną leukopenii, zapalenia pęcherza moczowego i zwłóknienia płuc. Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Może powodować dziedziczne wady genetyczne w ludzkich komórkach rozrodczych. Poważnie zaburza płodność ludzi. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
CAS No. for monohydrate is 6055-19-2.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018