« back to the search result list(pl)  
KWAS AKRYLOWYICSC: 0688 (Kwiecień 2013)
Kwas etylenokarboksylowy
Kwas 2-propenowy
Kwas winylokarboksylowy
CAS #: 79-10-7
UN #: 2218 (stabilizowany)
EINECS #: 201-177-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 48°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 48°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Pary substancji nie są stabilizowane i mogą polimeryzować w przewodach odprowadzających i urządzeniach wentylacyjnych, powodując ryzyko ich uszkodzenia.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę odporną na alkohol, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia. Skrócony oddech (zadyszka). Trudności w oddychaniu.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból. Poważne oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Uszkodzenie rogówki.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Biegunka. Zapaść lub wstrząs. Utrata przytomności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecorrskull;toxic
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Łatwopalna ciecz i pary
Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Ryzyko Dodatkowe UN: 3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami, mocnymi kwasami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Chronić przed światłem. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Warunki przechowywania mogą zależeć od zastosowanego inhibitora. Zapoznać się z instrukcją producenta odnośnie właściwych warunków przechowywania. Patrz: Adnotacje. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Może być przechowywana jedynie w pojemnikach ze szkła, stali nierdzewnej, aluminium lub w pojemnikach powlekanych polietylenem. 
KWAS AKRYLOWY ICSC: 0688
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary nie są inhibitowane i mogą polimeryzować w otworach wentylacyjnych lub przerywaczach płomienia, powodując ich zablokowanie. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja łatwo polimeryzuje w wyniku ogrzewanie, pod wpływem światła, tlenu, czynników utleniających, takich jak nadtlenki lub inne aktywatory (kwas, sole żelaza). To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. Substancja jest średnio mocnym kwasem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z mocnymi zasadami oraz aminami.(,) Działa korodujaco na wiele metali, w tym nikiel i miedź.(,) 

Wzór chemiczny: C3H4O2 / CH2=CHCOOH
Masa cząsteczkowa: 72.07
Temperatura wrzenia: 141°C
Temperatura topnienia: 14°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.05
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, Pa w temp.20°C: 413
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.5
Temperatura zapłonu: 48-55°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 395°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 3.9-19.8
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.36 (szacowana wartość)
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.01 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy i skórę. Żrąca po spożyciu. Pary działa(ją) silnie drażniąco na oczy i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C , znacznie szybciej podczas rozpylania lub rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Substancja może działać na górne drogi oddechowe i płuca.(,) Co może być przyczyną ograniczeń w funkcjonowaniu płuc i nadreaktywności dróg oddechowych. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 2 ppm.
TLV: (skin); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: 30 mg/m3, 10 ppm; peak limitation category: I(1); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 29 mg/m3, 10 ppm jako TWA; 59 mg/m3, 20 ppm jako STEL 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Acrylic acid is commercially available in stabilized form by addition of polymerization inhibitors (see Chemical Dangers).
Acrylic acid solidifies below 14 °C leading to a localized depletion of stabilizer. Follow the manufacturer's instructions regarding thawing.
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione.
Someone who has shown signs of sensitivity to the substance should avoid any further contact with this substance or any other acrylates. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: C, N; R: 10-20/21/22-35-50; S: (1/2)-26-36/37/39-45-61; Nota: D 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018