« back to the search result list(pl)  
1,1-DIFLUOROETENICSC: 0687 (Sierpień 1997)
1,1-Difluoroetylen
Fluorek winylidenu
Difluorek winylidenu
CAS #: 75-38-7
UN #: 1959
EINECS #: 200-867-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe. Materiał wybuchowy.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. poprzez uziemienie), jeśli substancja jest w stanie ciekłym. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest to możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić do wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu proszku gaśniczego, ditlenku węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami. Stosować odzież ochronną.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy   Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Wentylacja. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. 
OPAKOWANIE
 
1,1-DIFLUOROETEN ICSC: 0687
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY SPRĘŻONY SKROPLONY GAZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. Gaz jest cięższy od powietrza i może gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń wypierając tlenu. W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. 

Zagrożenia chemiczne
Może tworzyć wybuchowe nadtlenki. Substancja może ulegać polimeryzacji. To generuje duże ilości ciepła, które stwarzają zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Ogrzewanie substancji może spowodować gwałtowne jej spalenie lub wybuch. Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym fluorowodoru, fluoru i fluorków. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami oraz wieloma innymi materiałami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: C2H2F2 / CH2=CF2
Masa cząsteczkowa: 64.04
Temperatura wrzenia: -83°C
Temperatura topnienia: -144°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.6
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.2
Temperatura zapłonu: gaz łatwopalny
Temperatura samozapłonu: 640°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 5.5-21.3
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.24  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 500 ppm.
TLV: A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: kategoria rakotwórczości: 3B 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Wysokie stężenia w powietrzu obniżają zawartość tlenu stwarzajac ryzyko utraty przytomności i śmierci.
Sprawdzić zawartość tlenu przed wejściem na dany obszar.
Vapours are uninhibited and may form polymers in the vents or flame arresters causing blockage.
NIGDY nie używać substancji w pobliżu ognia, gorących powierzchni ani podczas spawania.
Przed destylacją należy przeprowadzić próbę na obecność nadtlenków i w razie ich wykrycia trzeba je usunąć.
Zapobiec wyciekowi skroplonego gazu poprzez odwrócenie nieszczelnego pojemnika, tak aby miejsce wycieku znalazło się u góry.
See ICSC 0083. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018